Shpallet një vend i lirë pune në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale


URDHËR PËR FILLIMIN E APLIKIMEVE PËR PRANIM NË FUNKSIONE TË VEÇANTA TË POLICISË SË SHTETIT 01drejtoria new


Në mbështetje të nenit 9, pika 2, shkronjat “b” “ç”, nenit 40 dhe 135, të Ligjit 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të neneve 149-155, të Rregullores së Policisë së Shtetit, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 750, datë 16.09.2015, të urdhri nr. 974, datë 17.12.2015 i Drejtorit të Policisë së Shtetit, “ Për miratimin e procedurave standarde të punës për pranimin e punonjësve në funksione të veçanta dhe ndihmëse në Policinë e Shtetit”, në zbatim të urdhrit nr.601, datë 20.05.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit “Për caktimin e një funksioni të veçantë në Policinë e Shtetit dhe fillimin e procedurave të konkurrimit në përzgjedhjen e kandidatit”,

U R DH Ë R O J:

1. Shpalljen e aplikimeve për pranim në funksionin e veçantë të policisë “Specialist në Sektorin e Mbështetjes Tekniko Shkencore, në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

2. Aplikimet të fillojnë më datë 21.06.2019 dhe përfundojnë më datë 24.06.2019.

3. Aplikimet të bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

4. Kriteret e pranimit në funksionin “Specialist në Sektorin e Mbështetjes Tekniko Shkencore, në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit” janë:

a. Të jetë shtetas shqiptar;
b. Të mos jetë i përjashtuar nga policia ose të jetë larguar nga shërbimi civil;
c. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
d. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
e. Të ketë përfunduar arsimin te lartë policor ose ushtarak;
f. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
g. Të ketë përvojë pune jo më pak se 5 vjet në strukturat e forcave speciale policore dhe
ushtarake, si dhe të jetë i trajnuar në fushën e veprimtarisë së forcave speciale;
h. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;
i. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”.

Kritere të veçanta:

a. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin e Teknollogjisë e Inforacionit (elektronike, informatike e telekomunikacion) dhe ushtarake (me nivel diplomimi “Master shkencor” në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë).
b. Të ketë trajnime në fushën e teknikave dhe teknologjive elektronike investigative.
c. Të mos ketë pengesa ligjore për t’u pajisur me certifikate sigurie personeli të nivelit "Tepër sekret".
d. Të ketë njohuri të gjuhës angleze.

5. Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

a. Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
b. Fotokopje të kartës së identitetit;
c. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit, trajnimeve përkatëse;
d. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
e. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
f. Certifikatë familjare;
g. Vërtetim nga gjykata;
h. Vërtetim nga prokuroria;
i. Raport mjeko-ligjor;
j. Fotokopje e librezës së punës;
k. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

6. Punonjësi në funksionin e veçantë “Specialist në Sektorin e Mbështetjes Tekniko Shkencore, në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, kryen këto detyra specifike:

a. Në mënyrë aktive kryen punë teknike dhe veprimtari administrative për aplikimin dhe zbatimin e masave të mbështetjes tekniko shkencore, në funksion të zbulimit, dokumentimit dhe parandalimit të veprave penale.
b. Kryen përgatitjen profesionale dhe organizon e drejton veprimtarinë operacionale për depërtimin sekret dhe përgjimin ambiental të punonjësve të policisë që ka në vartësi si dhe ruan fshehtësinë e ambienteve dhe identitetit të punonjësve të policisë.
c. Kontrollon dhe mirëmban pajisjet dhe mjetet që ka në dispozicion dhe siguron gatishmërinë e komunikimit me punonjësit e njësisë në shërbim.
d. Studion dhe vlerëson nevojat dhe kërkesat e paraqitura për përdorimin e mjeteve shkencore, të teknikave e metodave speciale të hetimit, në parandalimin e veprave penale.

7. Sektori i Komunikimit me Median dhe Publikun, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të bëjë publikimin në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit.

8. Në përfundim të procesit të verifikimit paraprak, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, të hartojë listën emërore të aplikantëve që plotësojnë kriteret për pranimin në funksionin e veçantë të policisë “Specialist në Sektorin e Mbështetjes Tekniko Shkencore, në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit” dhe të njoftojë aplikantët 7 ditë para datës së konkurrimit.

9. Procesi i konkurrimit përfshin:

a. Jetëshkrimi i aplikantit,
Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me fushën e veprimtarisë së forcave speciale, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 10 pikë);
b. Testi me shkrim,
Kontrollin e njohurive të aplikantit në fushën e veprimtarisë së forcave speciale (vlerësohet me 60 pikë). Aplikanti që nuk arrin të marrë 40 pikë në testin me shkrim nuk i nënshtrohet vlerësimit në intervistën me gojë dhe ndërpret procesin e vlerësimit;
c. Intervista me gojë,
Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, përvojën profesionale në strukturat e forcave speciale policore ose ushtarake si dhe motivimin personal (vlerësohet me 30 pikë).

10. Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 60% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.

11. Ngritjen e Komisionit të Hartimit të pyetjeve dhe të formularëve të vlerësimit të testit me shkrim dhe intervistës me gojë, i përbërë nga:

a. Drejtues Bujar Ahmeti Kryetar,
b. Drejtues Eduard Goga anëtar,
c. Kryekomisar Petrit Hamzallari anëtar.

12. Testi me shkrim të zhvillohet më datë 01.07.2019, në ambientet e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

13. Ngritjen e Komisionit të Vlerësimit i përbërë nga:

a. Drejtues i Parë Nikoll Rica Kryetar,
b. Drejtues Bujar Ahmeti anëtar,
c. Drejtues Eduard Goga anëtar.

14. Komisioni i Vlerësimit dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore të hartojë listën përfundimtare me rezultatet e arritura nga aplikantët sipas rendit zbritës dhe të shpallë fituesin për të ndjekur kualifikimin në Akademinë e Sigurisë.

15. Me zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Departamenti për Shërbimet Mbështetëse, Departamenti i Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

16. Për kontrollin e zbatimit të këtij urdhri, ngarkohet Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.DREJTORI I PËRGJITHSHËM I POLICISË SË SHTETIT

Drejtues Madhor ARDI VELIU

 

“Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019” (2)

Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019, “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet01drejtoria new vendore për vitin 2019”, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka caktuar një Specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore në DPPSH, si person kontakti për denoncimin e çdo rasti ku mund të përfshihen ose u është kërkuar të përfshihen punonjësit e Policisë së Shtetit, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhjet për Pushtetin Vendor.

Personi i kontaktit në Policinë e Shtetit është Ramazan Gjini.
Adresa e email:

Policia e Shtetit është në zbatim të ligjit dhe vetëm të ligjit, për çdo rast që evidentoni në kundërshtim me këtë mision denoncojeni menjëherë në adresën e email-it të mësipërm, duke ju garantuar ruajtje të anonimatit si dhe reagim të shpejtë e të paanshëm.

Arkiva

Korrik 2021
He Ma Me En Pr Sh Di
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1